13 مثال عمومی از دستور ls لینوکس

13 مثال دستور ls لینوکس

این پست رو به اشتراک بگذارید

دستور ls یکی از دستورات بسیار کاربردی خط فرمان لینوکس می باشد ، من اعتقاد دارم دستور ls جزو اولین دستوراتی است که ما باید در خط فرمان لینوکس یاد بگیریم ، فردی که با لینوکس کار می کند به طور روزانه بارها و بارها از این دستور استفاده می کند و بدون این دستور کار بسیار مشکل خواهد شد ، در این مقاله ما در مورد دستور ls و کاربرد های آن توضیح می دهیم و همچنین انواع سوئیچ های این دستور را با مثال و خروجی دستور برای شما ارسال می کنیم.

13 مثال دستور ls لینوکس

1- فهرست فایل با استفاده از دستور ls بدون هیچ سوئیچی

در صورتی که در دستور ls هیچ سوئیچی وارد نشود ، خروجی بدون تاریخ آخرین ویرایش ، حجم فایل ها و اطلاعات فرمت فایل ها و پوشه ها و غیره می باشد ، و تنها لیست فایل ها و دایرکتوری های پوشه ای که در آن هستیم را نمایش می دهد :


# ls
0001.pcap Desktop Downloads index.html install.log.syslog Pictures Templates
anaconda-ks.cfg Documents fbcmd_update.php install.log Music Public Videos

2- فهرست فایل ها با سوئیچ l

توسط سوئیچ -l فایل ها و دایرکتوری ها به همراه تاریخ و ساعت آخرین ویرایش ، سطح دسترسی و owner های فایل نمایش داده می شود.


# ls -l
total 176
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos

3- نمایش فایل های مخفی

لیست تمام فایل های از جمله فایل های مخفی که دا . شروع می شوند :


# ls -a
. .bashrc Documents .gconfd install.log .nautilus .pulse-cookie
.. .cache Downloads .gnome2 install.log.syslog .netstat.swp .recently-used.xbel
0001.pcap .config .elinks .gnome2_private .kde .opera .spice-vdagent
anaconda-ks.cfg .cshrc .esd_auth .gtk-bookmarks .libreoffice Pictures .tcshrc
.bash_history .dbus .fbcmd .gvfs .local .pki Templates
.bash_logout Desktop fbcmd_update.php .ICEauthority .mozilla Public Videos
.bash_profile .digrc .gconf index.html Music .pulse .wireshark

4- فهرست فایل ها با با حجم قابل خواندن و نمایش جزئیات فایل ها

با ترکیب سوئیچ های -lh لیست فایل ها با حجم قابل خواندن به همراه جزییات فایل ها نمایش داده می شود.


# ls -lh
total 176K
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1.6K Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4.0K Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21K Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46K Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48K Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 12K Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Videos

5- نمایش / در پایان نام دایرکتوری ها

با سویچ -F آخر دایرکتوری ها / اضافه می شود تا بتوانید فایل ها را از دایرکتوری ها تشخیص دهید.

# ls -F
0001.pcap Desktop/ Downloads/ index.html install.log.syslog Pictures/ Templates/
anaconda-ks.cfg Documents/ fbcmd_update.php install.log Music/ Public/ Videos/

6- فهرست پرونده ها و پوشه ها به صورت معکوس

با سوئیچ -r پرونده ها به صورت معکوس نمایش داده می شود ( از آخر به اول )


# ls -r
Videos Public Music install.log fbcmd_update.php Documents anaconda-ks.cfg
Templates Pictures install.log.syslog index.html Downloads Desktop 0001.pcap

7- نمایش لیست زیر دایرکتوری ها :

لیستی درختی هر پوشه با نمایش جزییات فایل با سوئیچ -R


# ls -R
total 1384
-rw-------. 1 root root 33408 Aug 8 17:25 anaconda.log
-rw-------. 1 root root 30508 Aug 8 17:25 anaconda.program.log
./httpd:
total 132
-rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 19 03:14 access_log
-rw-r--r--. 1 root root 61916 Aug 10 17:55 access_log-20120812
./lighttpd:
total 68
-rw-r--r-- 1 lighttpd lighttpd 7858 Aug 21 15:26 access.log
-rw-r--r--. 1 lighttpd lighttpd 37531 Aug 17 18:21 access.log-20120819
./nginx:
total 12
-rw-r--r--. 1 root root 0 Aug 12 03:17 access.log
-rw-r--r--. 1 root root 390 Aug 12 03:17 access.log-20120812.gz

8- خروجی معکوس جدید ترین فایل های بروز رسانی با نمایش تاریخ

با ترکیب سوئیچ های -ltr لیست فایل های ویرایش شده به صورت معکوس با جزییات نمایش داده می شود

# ls -ltr
total 176
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap

 

9- مرتبط کردن فایل ها بر اساس اندازه

با سوئیچ -lS فایل ها بر اساس اندازه مرتبط می شوند ( فایل بزرگ اول نمایش داده می شود )

# ls -lS
total 176
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap

10- نمایش ورژن ls

نمایش نسخه نصب شده دستور ls

# ls --version
ls (GNU coreutils) 8.4
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

 

11- نمایش راهنمای دستور ls

نمایش صفحه راهنمای دستور ls

# ls --help
Usage: ls [fusion_builder_container hundred_percent="yes" overflow="visible"][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" background_position="left top" background_color="" border_size="" border_color="" border_style="solid" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="no" center_content="no" min_height="none"][OPTION]... [FILE]...

12- نمایش UID ها و GID ها توسط دستور ls

نمایش uid ها و gid های فایل ها و دایرکتوری ها


# ls -n
total 36
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Downloads
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Music
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Pictures
-rw-rw-r--. 1 500 500 12 Aug 21 13:06 tmp.txt
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Videos

13- نمایش فایل های مسیر مشخص شده :

شما می توانید به دستور ls خود آدرس دهی نیز کنید برای مثال می توانید مسیر /tmp را مشخص کنید تا لیست فایل ها و دایرکتوری های آن نمایش داده شود و همچنین با استفاده از سوئیچ d نیز مشخص کنید که تنها دایرکتوری ها را نمایش دهد :


# ls -l /tmp
total 408
drwx------. 2 narad narad 4096 Aug 2 02:00 CRX_75DAF8CB7768
-r--------. 1 root root 384683 Aug 4 12:28 htop-1.0.1.tar.gz
drwx------. 2 root root 4096 Aug 4 11:20 keyring-6Mfjnk
drwx------. 2 root root 4096 Aug 16 01:33 keyring-pioZJr
drwx------. 2 gdm gdm 4096 Aug 21 11:26 orbit-gdm
drwx------. 2 root root 4096 Aug 19 08:41 pulse-gl6o4ZdxQVrX
drwx------. 2 narad narad 4096 Aug 4 08:16 pulse-UDH76ExwUVoU
drwx------. 2 gdm gdm 4096 Aug 21 11:26 pulse-wJtcweUCtvhn
-rw-------. 1 root root 300 Aug 16 03:34 yum_save_tx-2012-08-16-03-34LJTAa1.yumtx

امیدوارم مقاله سوئیچ های دستور ls برای شما مفید بوده باشه ، در صورتی که مشکل یا نظری دارید آن را دیدگاه ها ارسال کنید.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

موارد بیشتر برای کاوش

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با افتخار ارائه‌دهنده‌ی خدمات هاستینگ با بیش از 9 سال سابقه درخشان

شرکت نوآوران میزبانی هوشمند