13 مثال عمومی از دستور ls لینوکس

13 مثال دستور ls لینوکس

این پست رو به اشتراک بگذارید

دستور ls یکی از دستورات بسیار کاربردی خط فرمان لینوکس می باشد ، من اعتقاد دارم دستور ls جزو اولین دستوراتی است که ما باید در خط فرمان لینوکس یاد بگیریم ، فردی که با لینوکس کار می کند به طور روزانه بارها و بارها از این دستور استفاده می کند و بدون این دستور کار بسیار مشکل خواهد شد ، در این مقاله ما در مورد دستور ls و کاربرد های آن توضیح می دهیم و همچنین انواع سوئیچ های این دستور را با مثال و خروجی دستور برای شما ارسال می کنیم.

13 مثال دستور ls لینوکس

1- فهرست فایل با استفاده از دستور ls بدون هیچ سوئیچی

در صورتی که در دستور ls هیچ سوئیچی وارد نشود ، خروجی بدون تاریخ آخرین ویرایش ، حجم فایل ها و اطلاعات فرمت فایل ها و پوشه ها و غیره می باشد ، و تنها لیست فایل ها و دایرکتوری های پوشه ای که در آن هستیم را نمایش می دهد :


# ls
0001.pcap Desktop Downloads index.html install.log.syslog Pictures Templates
anaconda-ks.cfg Documents fbcmd_update.php install.log Music Public Videos

2- فهرست فایل ها با سوئیچ l

توسط سوئیچ -l فایل ها و دایرکتوری ها به همراه تاریخ و ساعت آخرین ویرایش ، سطح دسترسی و owner های فایل نمایش داده می شود.


# ls -l
total 176
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos

3- نمایش فایل های مخفی

لیست تمام فایل های از جمله فایل های مخفی که دا . شروع می شوند :


# ls -a
. .bashrc Documents .gconfd install.log .nautilus .pulse-cookie
.. .cache Downloads .gnome2 install.log.syslog .netstat.swp .recently-used.xbel
0001.pcap .config .elinks .gnome2_private .kde .opera .spice-vdagent
anaconda-ks.cfg .cshrc .esd_auth .gtk-bookmarks .libreoffice Pictures .tcshrc
.bash_history .dbus .fbcmd .gvfs .local .pki Templates
.bash_logout Desktop fbcmd_update.php .ICEauthority .mozilla Public Videos
.bash_profile .digrc .gconf index.html Music .pulse .wireshark

4- فهرست فایل ها با با حجم قابل خواندن و نمایش جزئیات فایل ها

با ترکیب سوئیچ های -lh لیست فایل ها با حجم قابل خواندن به همراه جزییات فایل ها نمایش داده می شود.


# ls -lh
total 176K
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1.6K Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4.0K Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21K Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46K Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48K Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 12K Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Videos

5- نمایش / در پایان نام دایرکتوری ها

با سویچ -F آخر دایرکتوری ها / اضافه می شود تا بتوانید فایل ها را از دایرکتوری ها تشخیص دهید.

# ls -F
0001.pcap Desktop/ Downloads/ index.html install.log.syslog Pictures/ Templates/
anaconda-ks.cfg Documents/ fbcmd_update.php install.log Music/ Public/ Videos/

6- فهرست پرونده ها و پوشه ها به صورت معکوس

با سوئیچ -r پرونده ها به صورت معکوس نمایش داده می شود ( از آخر به اول )


# ls -r
Videos Public Music install.log fbcmd_update.php Documents anaconda-ks.cfg
Templates Pictures install.log.syslog index.html Downloads Desktop 0001.pcap

7- نمایش لیست زیر دایرکتوری ها :

لیستی درختی هر پوشه با نمایش جزییات فایل با سوئیچ -R


# ls -R
total 1384
-rw-------. 1 root root 33408 Aug 8 17:25 anaconda.log
-rw-------. 1 root root 30508 Aug 8 17:25 anaconda.program.log
./httpd:
total 132
-rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 19 03:14 access_log
-rw-r--r--. 1 root root 61916 Aug 10 17:55 access_log-20120812
./lighttpd:
total 68
-rw-r--r-- 1 lighttpd lighttpd 7858 Aug 21 15:26 access.log
-rw-r--r--. 1 lighttpd lighttpd 37531 Aug 17 18:21 access.log-20120819
./nginx:
total 12
-rw-r--r--. 1 root root 0 Aug 12 03:17 access.log
-rw-r--r--. 1 root root 390 Aug 12 03:17 access.log-20120812.gz

8- خروجی معکوس جدید ترین فایل های بروز رسانی با نمایش تاریخ

با ترکیب سوئیچ های -ltr لیست فایل های ویرایش شده به صورت معکوس با جزییات نمایش داده می شود

# ls -ltr
total 176
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap

 

9- مرتبط کردن فایل ها بر اساس اندازه

با سوئیچ -lS فایل ها بر اساس اندازه مرتبط می شوند ( فایل بزرگ اول نمایش داده می شود )

# ls -lS
total 176
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap

10- نمایش ورژن ls

نمایش نسخه نصب شده دستور ls

# ls --version
ls (GNU coreutils) 8.4
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

 

11- نمایش راهنمای دستور ls

نمایش صفحه راهنمای دستور ls

# ls --help
Usage: ls [fusion_builder_container hundred_percent="yes" overflow="visible"][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" background_position="left top" background_color="" border_size="" border_color="" border_style="solid" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="no" center_content="no" min_height="none"][OPTION]... [FILE]...

12- نمایش UID ها و GID ها توسط دستور ls

نمایش uid ها و gid های فایل ها و دایرکتوری ها


# ls -n
total 36
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Downloads
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Music
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Pictures
-rw-rw-r--. 1 500 500 12 Aug 21 13:06 tmp.txt
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Videos

13- نمایش فایل های مسیر مشخص شده :

شما می توانید به دستور ls خود آدرس دهی نیز کنید برای مثال می توانید مسیر /tmp را مشخص کنید تا لیست فایل ها و دایرکتوری های آن نمایش داده شود و همچنین با استفاده از سوئیچ d نیز مشخص کنید که تنها دایرکتوری ها را نمایش دهد :


# ls -l /tmp
total 408
drwx------. 2 narad narad 4096 Aug 2 02:00 CRX_75DAF8CB7768
-r--------. 1 root root 384683 Aug 4 12:28 htop-1.0.1.tar.gz
drwx------. 2 root root 4096 Aug 4 11:20 keyring-6Mfjnk
drwx------. 2 root root 4096 Aug 16 01:33 keyring-pioZJr
drwx------. 2 gdm gdm 4096 Aug 21 11:26 orbit-gdm
drwx------. 2 root root 4096 Aug 19 08:41 pulse-gl6o4ZdxQVrX
drwx------. 2 narad narad 4096 Aug 4 08:16 pulse-UDH76ExwUVoU
drwx------. 2 gdm gdm 4096 Aug 21 11:26 pulse-wJtcweUCtvhn
-rw-------. 1 root root 300 Aug 16 03:34 yum_save_tx-2012-08-16-03-34LJTAa1.yumtx

امیدوارم مقاله سوئیچ های دستور ls برای شما مفید بوده باشه ، در صورتی که مشکل یا نظری دارید آن را دیدگاه ها ارسال کنید.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

موارد بیشتر برای کاوش

دانشنامه

آموزش انتقال دامنه از Resello به Joker

در این آموزش قصد داریم تا نحوه انتقال دامنه از Resello به Joker را به شما کاربران عزیز توضیح بدهیم ، همانطور که اطلاع دارید

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

با افتخار ارائه‌دهنده‌ی خدمات هاستینگ با بیش از 9 سال سابقه درخشان

شرکت نوآوران میزبانی هوشمند

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x